...
หลักสูตร 71 โครงฯ สตง.กวจ.เบิกจ่าย

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (กวจ.) และแนวทางการแก้ไข ข้อบกพร่องในการเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การประชุมราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเบิกค่าเช่าบ้าน การจ้างเหมาบริการ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง”

วิทยากร:
อ.วิภา ธูสรานนท์
อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบเบิกจ่ายเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

...
หลักสูตร 70 อว8702.17-371 เตรียมปิดปี67

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบบบัญชีฯ e-LAAS ประจ าปีงบประมาณ 2567 ตามรูปแบบการน าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามแนวทางปฏิบัติในการบันทึก บัญชีและจัดท ารายงานการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) ในปีงบประมาณ 2568”

วิทยากร:
วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พร้อมผู้ช่วยวิทยากรจากอปท. ผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติงานจริงในระบบ e-LAAS

...
หลักสูตร 69 8702.17-338 โครงการอบรมกม.ปกครอง ละเมิด

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ที่เจ้าหน้าที่ต้องรู้เพื่อการปฏิบัติราชการที่ดีและปลอดความเสี่ยงจากความรับผิด”

วิทยากร:
อ.สุรเชษฐ มโนมัยกิจ
ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก

...
หลักสูตร 67 124 รวมไฟล์หลักสูตรจัดซื้อจัดจ้าง อ.จิ๋น นิด

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือซักซ้อมที่เกี่ยวข้อง การ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างชุดต่างๆ การจำแนกประเภทงาน การจัดทำราคากลาง การจัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 10,000 บาท การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และ MiT การทำสัญญา และการบริหาร สัญญา การตรวจรับพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ”

วิทยากร:
อ.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง

...
หลักสูตร 63 อว8702.17-321 eGPGF 4รุ่น

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 และการฝึกปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด้วยระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตัน (Soft Token) เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

วิทยากร:
อ.ดุจดาว ฉวีวรรณ์
นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง
อ.ปนัดดา ดอกอินทร์
นักวิชาการคลัง ชำนาญพิเศษ
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานระบบการคลัง
สำนักคลังจังหวัดเชียงราย

...
หลักสูตร 60 อว8702.17-319 ภาษี 5 รุ่น

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคเรียนรู้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ที่ถูกต้อง วิธีการบังคับภาษีค้างชำระ การแก้ไข ทบทวน เพิกถอนการประเมินภาษี การรับชำระบางส่วน ปรับเป็นพินัย และแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายที่แก้ไข เพิ่มเติมฉบับใหม่”

วิทยากร:
อ.วันวิสา ปรีชานันท์
นิติกรชำนาญการ สำนักบริหารคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีท้องถิ่น

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวน: 21399 ครั้ง
วันที่ 12-07-2566

ติดต่อเรา

โทร.083-988-0069

Line: ID Line : @me-99 (มี @ นำหน้าด้วย)

Facebook: อมรมMevisions

สำนักงานที่ Mevisions เลขที่81 ถ.พุทธมณฑลสาย3 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม. 10170